Algemene voorwaarden Nail Craft Design  

 

Algemeen

 1. De voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Nail Craft Design en een cliënt, waarop Nail Craft Design deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Inspanningen

 1. De specialiste van Nail Craft Design zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan de specialiste van Nail Craft Design worden verteld.
 3. Nail Craft Design zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

Afspraken

 1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk achtenveertig voorafgaande aan de afspraak aan Nail Craft Design melden.
 2. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Nail Craft Design het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen.
 3. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de studio komt, mag Nail Craft Design de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.
 4. Indien de cliënt bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd aankomt, mag de specialiste de gehele afspraak annuleren en toch het gehele bedrag van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
 5. Nail Craft Design moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk achtenveertig uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
 6. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

Betaling

 1. Nail Craft Design vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in Nail Craft Design.
 2. De gemelde prijzen zijn inclusief btw.
 3. Nail Craft Desing vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de studio.
 4. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. 5. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen. Uitsluitend na overleg met Nail Craft Design is betaling in termijnen mogelijk.

Personeel 

 1. Nail Craft Design heeft het recht om zonder vooroverleg met de cliënt bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door medewerkers, indien Nail Craft Design dit voor een goede uitvoering van de behandeling wenselijk oordeelt.
 2. De cliënt zal tot en met één jaar na de laatste behandeling de medewerkers van Nail Craft Design niet direct of indirect voor zich laten werken, tenzij daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door Nail Craft Design.

Persoonsgegevens & privacy

 1. De cliënt voorziet Nail Craft Design vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Nail Craft Design aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
 2. Nail Craft Design neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een (al dan niet geautomatiseerd) klantensysteem/klantenkaart.
 3. Nail Craft Design behandelt de gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen van de algemene verordening gegevensbescherming.
 4. Nagelstudio Nail Craft Design zal de gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming van de cliënt.

Geheimhouding

 1. Nail Craft Design is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Nail Craft Design verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Aansprakelijkheid

 1. Nail Craft Design is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Nail Craft Design is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
 2. Nail Craft Design is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar Nail Craft Design

Garantie

 1. Nail Craft Design geeft de cliënt één week (7dagen) garantie op de behandeling en de producten.
 2. Deze garantie vervalt indien:
 • De cliënt de kunstnagels heeft laten onderhouden door een andere nagelstudio, zonder vooroverleg met Nail Craft Design
 • De cliënt een opvul/nabehandeling wil op het oude product die door andere nagelstudio uitgevoerd is.
 • De cliënt de kunstnagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken/beschadigd.
 • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen 5 werkdagen heeft opgevolgd.
 • De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de (kunst)nagels, zoals beschreven in de adviesfolder, niet heeft opgevolgd.
 • De cliënt andere producten dan de door Nail Craft Design geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van de (kunst)nagels.
 • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
 • De cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën(o.a.schoonmaakmiddelen) heeft gewerkt.
 • De cliënt niet het advies heeft willen aannemen van de nagelstylist/nagelstyliste welk product het meest geschikt zou zijn voor de behandeling van de natuurlijke nagels.
 • De Cliënt een langere nagellengte wenst dan door de nagelstylist/nagelstyliste geadviseerd wordt.
 • De cliënt medicijnen gebruikt die invloed hebben op hechting van (kunst)nagels, als ook bij hormonale veranderingen zoals zwangerschap en overgang. Ook bij een operatie als de cliënt volledig onder narcose is geweest vervalt de garantie.
 • De cliënt dient de nagelstyliste de mogelijkheid te bieden om de klacht op te lossen, dmv een nieuwe behandeling. De nagelstyliste is niet verplicht om de klant het geld terug te geven bij ontevredenheid. Ten alle tijden is het doel van Nail Craft Design om de klant met mooie nagels de deur uit te laten gaan.

Beschadiging & diefstal

 1. Nail Craft Design heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
 2. Nail Craft Design meldt diefstal altijd bij de politie.

Klachten

 1. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen één week na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaresse van Nail Craft Design en de behandelende stylist.
 2. Nail Craft Design moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven.
 3. Indien een klacht over de behandeling gegrond is, zal Nail Craft Design de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.
 4. Nail Craft Design geeft geen geld terug, maar er wordt gezocht naar een passende oplossing.
 5. Indien Nail Craft Design en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

Nail art/Design

 1. Indien Nail Craft Design een voorbeeld toont van een aan te brengen nail art ontwerp, dan geldt dit slechts als aanduiding.
 2. Het resultaat op de nagels van de cliënt hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld.
 3. Het copyright op aangebrachte nail art motieven berust bij Nail Craft Design.
 4. Indien de cliënt de aangebrachte nail art laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden aan Nail Craft Design.
 5. Nail Craft Design mag hiervoor een redelijke vergoeding eisen.

Behoorlijk gedrag

 1. De cliënt behoort zich in Nail Craft Design behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen.
 2. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de specialiste van Nail Craft Disign het recht de cliënt de toegang tot Nail Craft Design te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.

Recht

 1. Op elke overeenkomst tussen Nail Craft Design en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.
 2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Nail Craft Design en zijn ook in de salon beschikbaar.
 3. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Overige bepalingen

 1. Zonder toestemming van Nail Craft Design is het uitdrukkelijk verboden om inhoud (tekst en/of foto’s) van de website van Nail Craft Design te gebruiken voor welke doeleinde dan ook.
 2. Alle inhoud welke op de site is gepubliceerd is eigendom van Nail Craft Design, of is gebruikt met toestemming van de eigenaar/organisatie.